Jdi na obsah Jdi na menu
 


 
Tělocvičná jednota Sokol Běloves
 
547 01 Náchod, Vítkova 189; IČO 62729691
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V ý r o č n í   z p r á v a
 
r. 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá : Výbor TJ Sokol Běloves
 
V Bělovsi dne 26.2.2009
 
 
Výroční zpráva
o činnosti tělocvičné jednoty Sokol v Bělovsi za rok 2008.
 
 
 
 
Naše Tělocvičná jednota zahájila rok 2008 setkáním nových a stávajících členů v sokolovně naší tělocvičné jednoty a zhodnotili jsme loňský rok a seznámili jsme přítomné s očekávanými akcemi v roce 2008.
 
Tělocvičná jednota má ke konci roku 94 členů, z toho je 60 dětí a mládeže a 36 dospělých.
 
Cvičení probíhá v pěti oddílech:
 
Oddíl cvičení rodičů dětí – cvičitelka Lenka Dynterová
Tento oddíl, ve kterém se schází dvakrát týdně dvacet dětí se učí různým pohybovým hrám a cvičí na nářadí.
 
Oddíl všestrannosti – cvičitelka Lenka Dynterová
Druhý oddíl, který navštěvují předškoláci a školáci z prvního stupně. Učí se základy gymnastiky.
 
Rehabilitační cvičení – cvičitelka MUDr. Flašarová
Ženy se scházejí dvakrát týdně a cvičí pomocí gymballů a overballů.
 
Posilování problematických partií – odborný trenér fitness Lenka Dynterová dvakrát týdně zpevňuje postavy žen posilováním vlastní vahou těla.
 
Oddíl kulturistů – pod vedením pana Kuřátka se schází v přilehlé posilovně a cvičí na posilovacích strojích.
 
V únoru se uskutečnila valná hromada na které byl zvolen nový výbor v obsazení: starosta ing.Václav Nýč, jednatelka Lenka Dynterová, hospodář ing. Michal Dyntera, náčelnice Lenka Dynterová. Členové byli seznámeni o probíhajícím převodu nemovitosti sokolovny do majetku TJ Sokol Běloves, kdy v průběhu roku 2008 došlo k podepsání darovací smlouvy s ČOS Praha a od 23.1.2008 je sokolovna opět v majetku TJ Sokol Běloves a to zrovna v roce kdy stavba sokolovny oslavila sté výročí.
 
Na ukončení cvičební sezóny je každoročně pořádán soutěžní den. Děti si zahrají různé soutěžní hry a především projdou šipkovanou, kdy na konci trasy je poklad.
 
Dne 29.11.2008 byla v Sokolovně uspořádána výstava fotografií a historických relikvií se společenským programem ke 110tému výročí založení TJ Sokol Běloves a ke stému výročí postavení běloveské Sokolovny. Program doplnila výstava obrazů paní Šálové a také promítání a vyprávění běloveského kronikáře pana Antonína Samka o historii Sokola a tělovýchovy v Bělovsi.
                                                                                                               
Členové všech oddílů plně využívají prostory sokolovny kde mají k dispozici cvičební nářadí, žíněnky apod. Prostory sokolovny vyžadují nemalé úsilí, které je nutné pro zajištění provozuschopnosti sokolovny.
 
Pro další ekonomický provoz sokolovny je nutné v roce 2009 uskutečnit investice do budovy. Musí být eliminovány tepelné ztráty budovy (výměna oken, zateplení střešní konstrukce, regulace topného systému).
 
Sokolovna je zároveň využívána Základními školami Běloves a Babí, pro výuku hodin tělesné výchovy a o využívání projevil zájem i Stacionář Cesta. Dále tělocvičnu využívá pro svoji činnost Sportovní klub Běloves a FK Náchod Deštně
 
Vzhledem k tomu, že Sokol umožňuje všestranné cvičení ve sportovních oddílech všem zájemcům a především místní mládeži jsou členské příspěvky velmi nízké a proto chod tělocvičné jednoty umožňují udržet různé dotace a sponzorské dary.
 
V roce 2009 naše jednota očekává minimálně stabilní členskou základnu a plánujeme obnovení některých veřejných sportovních akcí, které by měli zpestřit běloveský sportovní život. Chystáme se uspořádat 5tý ročník Běhu Montací, který byl velmi populární. Rádi bychom navázali na historii Náchodských Čtyřlístků, kterou bychom chtěli letos obnovit pod názvem Běloveský Čtyřlístek. Jedná se o etapový cykloturistický závod pro širokou veřejnost, který by měl oslovit celé spektrum věkových kategorií od dětí až po seniory.
 
 
Za výbor tělocvičné jednoty :
Ing. Václav Nýč
Lenka Dynterová